Stadgar

Follow us:

Email: ordf@fordonshistoriska.se

Välkommen till

Sveriges Fordonshistoriska Klubb

Stadgar för Sveriges Fordonshistoriska Klubb

 

Fastställda vid Riksmöte 1988

1. Klubbens namn, ändamål och verksamhet.

1,1 Klubbens namn är Sveriges Fordonshistoriska Klubb (SFK).

1.2 Klubbens ändamål. SFK är en ideell sammanslutning var syfte är att

främja studier av den tekniska utvecklingen av fordon samt av tillvaratagande av dessa.

1.3 Klubbens verksamhet skall vara att underlätta för fordonshistoriskt intresserade personer,

organisationer och företag att få kontakt med varandra samt genom att regelbundet utsända

information, ordna rallyn och träffar, öka och fördjupa intresset och kunskapen om fordons historia.

2. Medlemskap.

2.1 Medlem kan person, organisation eller företag bli, som av styrelsen bedöms ha seriöst intresse för

klubbens verksamhet och syfte.

2.2 Familjemedlem kan förekomma där annan person i samma hushåll är ordinarie medlem.

3. Medlemsavgifter.

3.1 Inträdesavgift fastställs av Riksmötet.

3.2 Medlemsavgiften fastställes av Riksmötet och skall vara inbetalad före februari månades utgång.

Medlem som inte i tid har erlagt medlemsavgiften anses ha utträtt ut klubben.

Ny medlem som önskar inträde under tredje kvartalet erlägger halv avgift och under fjärde kvartalet · ingen avgift för innehavande år.

4. Utträde och uteslutning.

4.1 Utträde skall begäras skriftligt och gäller då omgående. Inbetald avgift återbetalas ej.

4.2 Uteslutning kan endast beslutas av Riksmötet. Uteslutning kan ske om medlem brutit mot klubbens stadgar

eller avsiktligt skadat klubbens verksamhet och anseende.

Före uteslutning skall styrelsen om möjligt höra den berörde medlemmen.

5. Verksamhetsår och riksmöte.

5.1 Verksamhetsåret för Sveriges Fordonshistoriska Klubb är lika med kalenderåret.

5.2 Riksmöte hålles före utgången av april månad.

Styrelsen kallar till riksmöte minst två veckor innan mötet.

Med kallelsen bifogas:

Förslag till dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultat och balansräkning

Revisionsberättelse

Förslag till nya styrelseledamöter

Eventuella stadgeändringsförslag

5.3 På riksmötet skall förekomma:

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst

Val av två personer att jämte ordföraren justera protokollet

Fastställande av dagordningen

Justering av röstlängd

Verksamhetsberättelse

Kassarapport och revisionsberättelse

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Fastställande av avgifter för nästa år

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av försäkrings kommitté

Val av två revisorer och en suppleant

Tillsättande av valberedning

5.4 Förslag på ärenden och eventuella förslag på styrelseledamöter skall skriftligen vara styrelsen tillhanda

senast fyra veckor före riksmötet

5.5 Rösträtt på riksmötet har med en röst varje närvarande ordinarie medlem, familjemedlem, organisation eller företag.

Fullmakt får förekomma endast för familjemedlem.

6. Styrelse, kommitté och funktionärer.

6.1 Styrelsen i Sveriges Fordonshistoriska Klubb väljs av riksmötet på två år och består av:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör

Klubbmästare

Fyra stycken ledamöter

Suppleant

Styrelsen är beslutsmässig när minst fem av dessa är närvarande. Val av styrelsen sker på så sätt att posterna

ordförande, kassör och två ledamöter väljs ena året och vice ordförande, sekreterare, två ledamöter och suppleant det andra.

Suppleanten har yttranderätt men ej rösträtt utom i de fall när han eller hon ersätter ordinarie styrelseledamot.

6.2 Kommittéer och funktionärer kan utses av styrelsen för att bistå den i dess arbete och kallas till styrelsemöten

6.2.1 Tekniska kommitté bestående av minst tre personer skall finnas i SFK.

6.2.2 Ledamöterna väljs på två år. Två väljs ena året och en det andra.

6.2.3 Utlandssekreterare utses av styrelsen och väljs på två år.

6.2.4 Försäkringskommitté utses av riksmötet och består av minst två personer. Dessutom utser styrelsen inom sig en ledamot som skall

leda arbetet inom kommittén och på riksmötet redogöra för kommitténs arbete. Ledamöterna väljs på två år, den ena första och den andra

nästföljande. Försäkringskommittén skall handha medlemmarnas försäkringar och ansvara för kontakten med bestigtningsansvariga och

försäkringsbolaget.

7. Sektioner kan bildas inom SFK. Dessa skal verka för klubbens syfte och i enlighet med klubbens stadgar.

Sektionerna bildas i samråd med SFK:s styrelse och skall till styrelsen avlämna verksamhetsberättelse före januari månads utgång.

Sektionerna äger rätten att ha stödmedlemmar vilka ej behöver vara medlemmar i SFK.

8. Valberedning. På riksmötet väljs valberedning för två år, bestående av tre ledamöter varav en är sammankallande. En ledamot väljs ena året och de

övriga nästa år. Valberedningen har att avge förslag på nya ledamöter till styrelsen och funktionärer senast fyra veckor före riksmötet.

9. Stadgeändring. Förslag till ändring av stadgar skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senast fyra veckor före riksmötet.

För ändring av stadgarna krävs 3/4 majoritet bland klubbmedlemmarna på riksmötet.

10. Extra riksmöte kan hållas när styrelsen anser detta nödvändigt eller då minst 100 medlemmar önskar detta.

11. Upplösning av klubben. Endast styrelsen kan förslå upplösning av klubben. För beslut om upplösning krävs 3/4 majoritet på två möten, varav det senare skall vara det senare skall vara ordinarie riksmöte. Vid upplösningar skall tillgångarna fördelas enligt beslut på ordinarie riksmötet.

 

Copyright @ All Rights Reserved